رای پرداز تهران،خیابان مطهری،میرزای شیرازی ، خیابان 21، پ 4، واحد 3
021-88321200-7 info[at]RyPardaz.com

سیستم حسابداری

امکان طبقه بندي حسابها بدون محدوديت تا طول کد ۲۰ کارکتر ، امکان تعریف حسابهاي شناور تا ۵ سطح ، امکان اتصال حسابهاي شناور به حسابهاي درختي در سطوح مختلف (در آخرين برگ حسابهاي درختي ) ، امکان اتصال چندين عطف بدون محدوديت به هر سند ، امکان اتصال چندين نت به هر سند

۶-  امکان اتصال چندين ضميمه به هر سند

۷-  امکان تعریف حساب به صورت مقداری و ثبت مقداربرای حساب فوق در اسناد حسابداری

۸-  امکان تعریف حساب به صورت ارزی و ثبت مقدار ارز برای حساب فوق در اسناد حسابداری

۹- کنترل ماهيت حسابها ( در صورت خلاف ماهيت شدن توسط کاربر مشخص مي شود که Alarm دهد يا پيغام خطا )

۱۰-کنترل ثبت بدهکار يا بستانکار

۱۱- بستن حسابهاي موقت و دائم به صورت خودکار توسط سيستم ( امکان بستن حسابهاي موقت در چندين سند در طي دوره) امکان طبقه بندي حسابها بدون محدوديت تا طول کد ۲۰ کارکتر، امکان استفاده از حسابهاي شناور تا ۵ سطح، امکان نگهداري موجودي ارزي، بستن حسابهاي موقت و دائم به صورت خودکار توسط سيستم