پشتیبانی

متخصصین فنی پشتیبانی سیستم های نرم افزاری رای پرداز پس ازنصب و راه اندازی سیستم ها همواره در کنار مشتریان بوده و با هدف استفاده بهینه ازنرم افزارها از ..

استقرار

با توجه به انعطاف پذیری و ساختار پذیری سیستم های نرم افزاری و قابلیت انطباق با ویژگی های هر یک از سازمان ها و شرکت هایی که سیستم های نرم افزاری رای پر …

آموزش

برای استفاده بهینه از سیستم های نرم افزاری تیم آموزش شرکت رای پرداز آموزش کاربرد سیستم های نرم افزاری را به کاربران مشتری ارائه می نماید.