محصولات

نرم افزار های یکپارچه جامع مالی

و اطلاعات مدیریت رای پرداز

اموال و ماشین آلات

اين سيستم اطلاعات مربوط به اموال، ماشين آلات و تجهيزات را دريافت پردازش و گزارش مي نمايد اين سيستم با سيستم حسابداري مرتبط بوده و اطلاعات مربوط به تأثيرات مالي مربوط به اموال، ماشين آلات و تجهيزات را بطور اتوماتيك در قالب سند حسابداري به سيستم حسابداري ارسال مي نمايد.

 اهداف اصلي سيستم

– اعمال كنترل مناسب و كارآمد بر تحصيل، جابجايي، نقل و انتقال و بركناري دارائيهاي ثابت

– محاسبات دقيق قيمت تمام شده دارائيهاي ثابت

– محاسبات دقيق استهلاك دارائيهاي ثابت

– فراهم نمودن شرايط مناسب جهت برآورد هزينه هاي تعميرات و استهلاك دارائيها و تخصيص آن به مراكز هزينه

– فراهم نمودن شرايط مناسب جهت محاسبات حسابداري صنعتي

اهم ويژگيها و امكانات سيستم

– تعيين آزاد ساختار و طول كد طبقه بندي دارائيها

– تخصيص دارائيها به مراكز هزينه/ محل استقرار

– معرفي مسئولين نگهداري دارائيها و امكان

– محاسبات استهلاك دارائيها و تخصيص هزينه هاي آن به مراكز هزينه مربوطه

– تخصيص شماره پلاك براي دارائيها

– كنترل بر تغييرات اساسي، نقل و انتقال و بركناري دارائيها

  بخشي از گزارشات سيستم

– گزارش فهرست اموال بر اساس گروه و يا دسته و يا طبقه آنها

– گزارش صورت گردش از اموال شامل قيمت تمام شده/ استهلاك انباشته سالهاي گذشته و سال جاري/ ارزش دفتري

– گزارش نقل و انتقال اموال در مراكز هزينه و محل هاي نگهداري

– گزارش بركناري دارايي هاي مستهلك شده/ فروش رفته/ و …- گزارش استهلاك محاسبه شده بر حسب گروه/ طبقه و انواع اموال بر حسب مركز هزينه

– گزارش كارت دارائيها شامل اطلاعات تعميرات اساسي، تكميل و استهلاك دارائيها