محصولات

نرم افزار های یکپارچه جامع مالی

و اطلاعات مدیریت رای پرداز

حسابداری

سيستم حسابداري مالي بعنوان سيستم محور و اصلي در مجموعه سيستم هاي يكپارچه مالي دريافت و پردازش كننده اطلاعات و ارائه كننده گزارشات مربوط به امور مالي مي باشد.

اهداف اصلي سيستم

– دريافت اطلاعات مربوط به تبعات مالي رويدادها از كاربر مستقيم و يا از طريق ديگر سيستمهاي مجموعه مالي
– پردازش اطلاعات و ارائه گزارشات در قالب فرمهاي استاندارد دفاتر و انواع ترازها
– فراهم آوردن شرايط لازم با استفاده از ابزارهاي مناسب براي تجزيه و تحليل اطلاعات وتصميم گيري مديران

اهم ويژگيها و امكانات سيستم

۱- امکان طبقه بندي حسابها بدون محدوديت تا طول کد ۲۰ کارکتر
۲- امکان تعریف حسابهاي شناور تا ۵ سطح
۳- امکان اتصال حسابهاي شناور به حسابهاي درختي در سطوح مختلف (در آخرين برگ حسابهاي درختي )
۴- امکان اتصال چندين عطف بدون محدوديت به هر سند
۵- امکان اتصال چندين نت به هر سند
۶- امکان اتصال چندين ضميمه به هر سند
۷- امکان تعریف حساب به صورت مقداری و ثبت مقداربرای حساب فوق در اسناد حسابداری
۸- امکان تعریف حساب به صورت ارزی و ثبت مقدار ارز برای حساب فوق در اسناد حسابداری

۹- کنترل ماهيت حسابها ( در صورت خلاف ماهيت شدن توسط کاربر مشخص مي شود که Alarm دهد يا پيغام خطا )
۱۰-کنترل ثبت بدهکار يا بستانکار
۱۱- بستن حسابهاي موقت و دائم به صورت خودکار توسط سيستم ( امکان بستن حسابهاي موقت در چندين سند در طي دوره)

بخشي از گزارشات سيستم

– كليه گزارشات متداول سيستمهاي مالي بصورت استاندارد ارائه مي شود
– امكانات بسيار گسترده در محيط گزارشات سيستم براي تهيه گزارش با گزينه ها و شرطهاي متعدد
– امكان تنظيم اندازه ستونها و نوع و اندازه فونتها در كليه گزارشات چاپي سيستم
– گزارش از اسناد حسابداري با اعمال شرط هاي مركب بر حسب تنظيم كننده، عنوان سند، ارتباط سند با رويداد مالي خاص، مراحل تائيد سند و …
– گزارش از دفاتر روزنامه، كل، معين، تفضيلي و … با امكان جستجو و اعمال شرط هاي مركب
– امكان انجام تحليل داده ها و صورت مغايرت
– امكان اخذ گزارش بصورت خلاصه (روزانه/ ماهانه/ و …)
– گزارش از تراز عملكرد براي تمامي سطوح حسابها و بصورت چند ستوني ( ۴ ، ۶ و ۸ ستونی )
– امكان تهيه و تنظيم صورتهاي مالي ( ترازنامه ، سود و زیان و سود و زیان انباشته )
– امکان ارائه گزارشات نموداري و تنظیم نسبت های مالی ( نسبت های نقدینگی ، نسبت های فعالیت ، نسبت های اهرمی و نسبت های سودآوری )