محصولات

نرم افزار های یکپارچه جامع مالی

و اطلاعات مدیریت رای پرداز

حقوق و دستمزد

امکان تعریف آیتم های مختلف به صورت مزایای مستمر و یا مزایای غیر مستمر و کسورات غیر مستمر درون سیستم . و امکان تعریف فرمول های مختلف در بازه های زمانی مختلف برای هر یک از آیتم های تعریف شده و امکان تهیه دیسکت های بیمه ، مالیات و بانک های مختلف و تهیه گزارشات مرتبط با آنها