محصولات

نرم افزار های یکپارچه جامع مالی

و اطلاعات مدیریت رای پرداز

دریافت و پرداخت

سيستم دريافت و پرداخت در مجموعه سيستمهاي جامع مالي انجام عمليات مربوط به دريافت و پرداخت وجوه و چك را عهده دار مي باشد.

اهداف اصلي سيستم

– اعمال كنترل مناسب و كارآمد بر جريان نقد و اسناد در سازمان در مراحل مختلف وصول/ واگذاري/ پرداخت/ و …
– فراهم آوردن شرايط مناسب و اطلاعات كافي جهت مديريت و برنامه ريزي گردش وجوه و اسناد

اهم ويژگيها و امكانات سيستم

– كنترل گردش وجوه نقد وحساب بانك
– كنترل چكهاي دريافتي در مراحل مختلف گردش كار شامل دريافت/ واگذاري به بانك/ وصول (از طريق بانك يا مستقيم)/ پرداخت/ برگشت/ مشكوك الوصول/ لاوصول
– كنترل چكهاي پرداختي در مراحل پرداخت/ وصول/ برگشت/ ابطال
– تعريف انواع چك اعم از عادي/ تضميني/ اماني/ و …
– تعيين سقف اعتباري براي مشتريان براي وصول چك

بخشي از گزارش سيستم

– صورت تطبيق حساب دفتر با صورتحساب بانك (صورت مغايرت بانكي)
– گزارش دفاتر صندوق/ بانك/ چك (اعم از دريافتي و پرداختي به تفكيك مراحل مختلف جريان كار)
– امكان چاپ قابل تنظيم انواع چك با ابعاد مختلف
– تهيه تراز اسناد دريافتني و پرداختني روزانه و اعلام كسر و يا مازاد آنها
– تنظيم گزارشات با استفاده از ابزار گزارش ساز سيستم