محصولات

نرم افزار های یکپارچه جامع مالی

و اطلاعات مدیریت رای پرداز

کارگزینی

وظیفه نگهداری اطلاعات مرتبط با پرسنل و طبقه بندی آنها براساس واحدها و یا پست های سازمانی را عهده دار است .

ویژگیهای سیستم :

  • امکان تعریف پرسنل به همراه دریافت اطلاعات کامل پرسنل از قبیل تاریخ شروع / ترک کار ، وضعیت تاهل ، سوابق کاری ، سوابق تحصیلی و …
  • تعریف طبقه بندی پرسنل براساس واحدها و پست های های سازمانی
  • امکان صدور حکم استخدامی و یا ابلاغ در تاریخ های مختلف برای هر پرسنل به تعداد نامحدود

خرید و فروش :

سيستم خریدوفروش بعنوان يكي از سيستمهاي اصلي در مجموعه سيستم هاي جامع مالي، عمليات دريافت و پردازش اطلاعات و ارائه گزارشات مربوط به خریدوفروش را عهده دار مي باشد.

اهداف اصلي سيستم

– اعمال كنترل مناسب بر اجراي روشها و چگونگي انجام مراحل مختلف خرید
– فراهم نمودن مقدمات تجزيه و تحليل خرید با ارائه گزارشات كارآمد و به موقع
– اعمال كنترل مناسب بر اجراي روشها و چگونگي انجام مراحل مختلف فروش
– استاندارد نمودن روشها و نرخهاي فروش
– فراهم نمودن مقدمات تجزيه و تحليل فروش با ارائه گزارشات كارآمد و به موقع

اهم ويژگيها و امكانات سيستم

– گروه بندي تامین کنندگان كالا
– حفظ و ارائه سوابق خرید ( نرخ خرید / مقدار خرید/ تامین کنندگان)
– گروه بندي آزاد مشتريان ،پخش کنندگان ، بازاريابها و كالاها
– معرفي نرخ پايه براي فروش كالا
– معرفي نرخهاي مختلف فروش براي گروههاي مختلف مشتريان و كالاها
– معرفي بازاريابها و پخش کنندگان و تعيين ميزان پورسانت بر اساس توابع مختلف
– تعيين انواع تخفيف فروش و همينطور اضافات و عوارض فروش
– تنظيم سفارش/ پيش فاكتور/ صورتحساب فروش بر اساس توابع معرفي شده
– تعيين چگونگي ارتباط و نحوه تنظيم اسناد سيستم فروش با سيستمهاي انبار، حسابداري و دريافت و پرداخت

بخشي از گزارشات سيستم

– ارائه گزارش هاي مختلف با توجه به خرید های دوره اي، تامین کممدگان، مناطق جغرافيايي و به تفكيك كالا، ، گروه كالا، گروه تامین کننده، و…
– گزارش صورت خلاصه خرید به تفكيك كالا، تامین کننده ، مسئول خرید، دوره زماني معين
– گزارش خرید روزانه، ماهانه، دوره اي
– گزارشات فصلی خرید قابل انتقال به سیستم غیر بر خط اداره امور دارایی
– ارائه گزارش هاي مختلف با توجه به فروش هاي دوره اي، مشتريان، فروش مناطق جغرافيايي و به تفكيك كالا، مشتري، بازار ياب، فاكتور، گروه كالا، گروه مشتري، گروه بازارياب و…
– گزارش صورت خلاصه فروش به تفكيك كالا، مشتري، بازارياب و دوره زماني معين
– گزارش فروش روزانه، ماهانه، دوره اي
– گزارشات فصلی فروش قابل انتقال به سیستم غیر بر خط اداره امور دارایی