محصولات

نرم افزار های یکپارچه جامع مالی

و اطلاعات مدیریت رای پرداز

کنترل موجودی و حسابداری انبار

سيستم كنترل موجودي و حسابداري انبار بعنوان يكي از سيستمهاي اصلي در مجموعه سيستم هاي جامع مالي، عمليات دريافت و پردازش اطلاعات و ارائه گزارشات مربوط به موجوديهاي انبار را عهده دار مي باشد. سيستم كنترل موجودي و حسابداري انبار بعنوان يكي از سيستمهاي اصلي در مجموعه سيستم هاي جامع مالي، عمليات دريافت و پردازش اطلاعات و ارائه گزارشات مربوط به موجوديهاي انبار را عهده دار مي باشد.

اهداف اصلي سيستم

– اعمال كنترل دقيق بر موجودي هاي انبار و برنامه ريزي دقيق تامين و مصرف كالا

– گردآوري اطلاعات و ارائه گزارشات مربوط به مقادير موجودي بر اساس مبادي ارسال و مراكز مصرف و محل استقرار

– فراهم آوردن ابزاهاي مناسب جهت محاسبات قيمت اقلام مصرفي بر اساس روشهاي استاندارد با هدف دستيابي به قيمت تمام شده

اهم ويژگيها و امكانات سيستم

– تعيين آزاد ساختار و طول كد براي كد كالا، مبادي ارسال و مراكز مصرف

– معرفي انبارهاي مشابه و فرعي امکان تعریف انبارها و کالاها به صورت نامحدود و ارتباط هر کالابه چندین انبار مختلف

– تنظيم آيتمهاي اسناد (درخواست خريد، انواع رسيد،درخواست مشتری ، حواله ،  انواع خروجي ، انتقالی بین انبار ها ، انبارگردانی)

– تعيين روش و دوره تنظيم اسناد حسابداري

– قيمت گذاري خروجي ها بر اساس روشهاي FIFO، LIFO، ميانگين، استاندارد

– ابزارهاي مناسب براي انبارگرداني و محاسبات مغايرات و تنظيم اسناد تعديلي

– صورت خلاصه حواله ها، رسيدها، برگشتي ها برحسب انبار و يا هر مركز هزينه به منظور دستيابي به قيمت تمام شده مواد مصرفي هر يك از مراكز

– کنترل بر انواع کالا بر حسب شماره سريال

– کنترل بر انواع کالا بر حسب شماره سري ساخت کنترل بر خروج انواع کالا با اولويت ه تاريخ انقضا

بخشي از گزارشات سيستم

– اخذ گزارشات از فهرست كالا ها/ مراكز مصرف/ مبادي ارسال/ كاربران

– گردش كالا براي هر سطح از گروههاي كالا با احتساب انبارهاي وابسته و همينطور تعيين شرط هاي مقداري بر حسب ميزان رسيد شده /ميزان مرجوعي/ميزان مصرف شده/ ميزان برگشتي

– گزارش از خلاصه مصرف كالا به تفكيك كالا يا مركز مصرف

– گزارش از خلاصه رسيدها به تفكيك كالا يا مبادي ارسال- گزارش اقلام راكد، كم گردش، حد سفارش، حداقل موجودي، حداكثر موجودي