با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اجرای دادنامه شماره 73 مورخ 398/01/27، پاراگراف(بند) آخر بخشنامه شماره 200/98/80 مورخ 1398/08/27 به این شرح اصلاح می گردد و از تاریخ 1387/04/12 لازم الاجراء می باشد.
بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب وذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه، در حدود قانون یا متعارف، به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد.