نظر به اینکه در اجرای ماده (10) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3)ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم مهلت قانونی  ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال 1399، تاریخ 1399/08/15 بوده است و با توجه به اینکه تاریخ مذکور مصادف با روز پنجشنبه بوده  و برخی  از ادارات کل امور مالیاتی از جمله  ادارات امور شهر تهران در روز پنج شنبه تعطیل رسمی می باشند لذا با عنایت به مفاد تبصره (1) ماده (177) قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال 1399 صرفا برای مودیانی که ادارات کل امور مالیاتی ذیربط آنها در روز پنج شنبه تعطیل رسمی بوده اند. امروز شنبه  مورخ 199/8/17 اعلام می شود.