بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر لزوم تسریع در رفع مشکلات مربوط به ثبت تبدیل شرکتهای تجاری ، ماده 10 به شرح زیر به نظامنامه راجع به مواد196،197 و 199 قانون تجارت، الحاق می گردد.

ماده 10-تبدیل شرکتهای تجاری  موضوع ماده 20 قانون تجارت در حدود قوانین و مقررات مجاز است، نحوه ثبت شرکت ها به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این ماده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ می گردد.